Direct contact? Bel: 0343 44 27 84

Home > Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1   Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden worden gehanteerd door NIKS & Partners, Advies, Training, Coaching, Bemiddeling en Evenementen organisatie.

 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen welke door NIKS & Partners als opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan c.q. ontstaan. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door NIKS & Partners uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitgesloten.

 

Artikel 2   Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende Opdrachtbevestiging door NIKS & Partners retour is ontvangen, danwel door de feitelijke aanvang door NIKS & Partners zonder direct protest van de opdrachtgever.

 2. De opdrachtbevestiging, ondertekend door Opdrachtgever of niet, geeft behoudens andersluidend bewijs de inhoud van de overeenkomst weer.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 

Artikel 3   Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke NIKS & Partners overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking aan NIKS & Partners te stellen.

 2. Tenzij anders overeengekomen stelt de Opdrachtgever aan NIKS & Partners de voor de werkzaamheden benodigde ruimte met bijbehorende faciliteiten ter beschikking.
 3. NIKS & Partners heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
 4. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.  

 

Artikel 4   Uitvoering opdracht

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen bepaalt NIKS & Partners de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd. NIKS & Partners zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.

 2. NIKS & Partners heeft het recht bepaalde werkzaamheden of leveringen te laten verrichten door een door de NIKS & Partners aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van de NIKS & Partners wenselijk of nodig is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.
 3. NIKS & Partners is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat NIKS & Partners is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 4. Door NIKS & Partners afgegeven aantallen, (lever)data of termijnen hebben geen fataal karakter en gelden als bij benadering. Bij vermeende overschrijding door NIKS & Partners is altijd een schriftelijke ingebrekestelling nodig.

 

Artikel 5   Het verschuldigde

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen gelden alle door of met NIKS & Partners afgegeven of overeengekomen aantallen, bedragen en termijnen als bij benadering en zal het verschuldigde op basis van nacalculatie en naar werkelijke kosten van derden worden vastgesteld. Opdrachtgever realiseert zich dat er zich onvoorspelbare factoren kunnen openbaren.

 2. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen gelden door of met NIKS & Partners afgegeven of overeengekomen bedragen exclusief btw, exclusief reis- en verblijfkosten. Een werkweek omvat 5 werkdagen. Een werkdag omvat 8 uren en een dagdeel 4 uren, reistijd niet meegerekend.
 3. Het aan NIKS & Partners verschuldigde is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van NIKS & Partners en is verschuldigd naar mate door NIKS & Partners werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
 4. Het aan NIKS & Partners verschuldigde, zo nodig vermeerderd met de kosten, verschotten en/of declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting vooraf bij wijze van voorschot, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden – zulks naar keuze van NIKS & Partners - aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 6   Betaling

 1. Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum, in de aangegeven valuta, ten kantore van NIKS & Partners of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bank- of girorekening, zonder enig recht op korting, aftrek of schuldvergelijking.

 2. NIKS & Partners heeft te allen tijde het recht een voorschot of vervangende/aanvullende zekerheid te verlangen, aan welk verzoek door Opdrachtgever terstond moet worden voldaan.
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. NIKS & Partners is dan gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van NIKS & Partners, vanaf de vervaldag de wettelijke handelsrente plus 2 % in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening een en ander onverminderd de verdere rechten welke NIKS & Partners heeft.
 4. Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijk (incasso)kosten, die NIKS & Partners maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd conform Rapport Voorwerk II, onverminderd het recht van NIKS & Partners de werkelijke kosten te verhalen.
 5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en overige verplichtingen jegens NIKS & Partners.

 

Artikel 7   Reclames

 1. NIKS & Partners zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een professional kan worden verwacht.

 2. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en / of de verzonden facturen dienen schriftelijk binnen veertien dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen veertien dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan NIKS & Partners te worden kenbaar gemaakt.
 3. Reclames als in het vorige lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 4. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van Opdrachtgever ter zake.

 

Artikel 8   Aansprakelijkheid

 1. Voor alle directe schade van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is NIKS & Partners niet aansprakelijk, tenzij er aan de zijde van NIKS & Partners sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

 2. NIKS & Partners is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 3. Voor alle indirecte schade, gevolgschade alsmede stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever daaronder uitdrukkelijk begrepen, is NIKS & Partners nimmer aansprakelijk.
 4. NIKS & Partners heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken.
 5. NIKS & Partners is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, NIKS & Partners of derden.
 6. Opdrachtgever vrijwaart NIKS & Partners voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan NIKS & Partners onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van NIKS & Partners.
 7. Enige aansprakelijkheid van NIKS & Partners is te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen NIKS & Partners voor de desbetreffende opdracht heeft gefactureerd, zonder kosten van derden mee te rekenen, danwel tot het maximum van het bedrag dat enige verzekeraar van NIKS & Partners in het voorkomende geval uitkeert indien en voor zover die uitkering hoger is.

 

Artikel 9   Intellectueel eigendom

 1. NIKS & Partners behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van NIKS & Partners.

 

Artikel 10 Geheimhouding

 1. NIKS & Partners is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
 2. NIKS & Partners is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt het geval uitgezonderd, dat NIKS & Partners voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 3. Opdrachtgever legt NIKS & Partners geen belemmeringen op met betrekking tot acceptatie van volgende opdrachten van andere opdrachtgevers.
 4. Tenzij daartoe door NIKS & Partners schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van NIKS & Partners, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de onder 10.2. bedoelde inhoud kennis kunnen nemen. NIKS & Partners zal deze verplichtingen opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

 

Artikel 11 Overmacht

 1. Indien NIKS & Partners haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat NIKS & Partners alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

 2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, na het schriftelijk stellen van een laatste termijn van twee weken, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen evenwel onverminderd de verplichting tot betaling van hetgeen reeds gefactureerd en van het onderhanden werk en zonder restitutie of schadevergoeding.

 

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

 1. NIKS & Partners is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot aan het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

 2. NIKS & Partners is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever enige (betalings)verplichting niet stipt nakomt, danwel indien de Opdrachtgever geraakt in staat van faillisse­ment, sur­séance van betaling of ondercuratelestelling of stil­legging of liquidatie van (het bedrijf van) Opdrachtgever, danwel indien eventueel gevraagde zekerheid uitblijft.
 3. NIKS & Partners heeft bij ontbinding ingevolge dit artikel recht op schadevergoeding ook zonder aan de ontbinding voorafgaande ingebrekestelling.
 4. NIKS & Partners heeft bij ontbinding ingevolge dit artikel, al dan niet ten titel van schadevergoeding, recht op betaling van al hetgeen NIKS & Partners uit hoofde van de opdracht met Opdrachtgever zonder de ontbinding zou hebben mogen factureren.

 

Artikel 13 Forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en NIKS & Partners waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en NIKS & Partners worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank te Breda, danwel, naar keuze van NIKS & Partners, door de op grond van de wet relatief bevoegde rechter.